Kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta. Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Vastuun jakautumisessa on huomattava aiheuttamisperiaate. Jos vika tai vahinko on aiheutunut osakkaan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, ovat yhtiölle normaalisti kuuluvat korjauskustannukset perittävissä osakkaalta joko kokonaan tai osittain. Jos osakas laiminlyö ilmoittaa yhtiölle sen korjattavaksi kuuluvasta viasta tai vahingosta, saattaa hän joutua korvaamaan laiminlyönnistä johtuneen lisävahingon.

Osakkeenomistaja ei saa suorittaa taloyhtiön laskuun ilman lupaa yhtiölle kuuluvia korjauksia. Yhtiöllä on pääsääntöisesti oikeus määrätä suoritettavan korjauksen laajuus, suorittaja ja kustannukset.

Osakkeenomistajalla on  oikeus tehdä huoneistossaan muutoksia, mikäli siitä ei aiheudu vahinkoa rakennukselle tai olennaista haittaa muille osakkeenomistajille. Jos muutokset tehdään myöhemmin yhtiön korjattavaksi jääviin kohteisiin, on muutoksesta ilmoitettava yhtiölle. Osakas vastaa huolimattomasti tehdyistä muutostöistä.

Ohjeellinen vastuunjakotaulukko